โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้นำชุมชน เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประจำปี 2558

โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558

โครงการวันพ่อแห่งชาติ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประจำปี 2557

โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข Big cleaning Day

โครงการฝึกอบรม อปพร. รุ่น 3 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างและวันเวลาสถานที่สอบ 2558 27 ก.พ. 58 (อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 20 ก.พ. 58 (อ่าน 15 ครั้ง)
การรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายบริหาร 19 ก.พ. 58 (อ่าน 43 ครั้ง)
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดเทอม ประจำปีงบประมาณ 2558 19 ก.พ. 58 (อ่าน 57 ครั้ง)
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่4 17 ก.พ. 58 (อ่าน 14 ครั้ง)
ปรับอัตราเบี้ยความพิการเป็น 800 บาทต่อเดือน 11 ก.พ. 58 (อ่าน 29 ครั้ง)
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 11 ก.พ. 58 (อ่าน 21 ครั้ง)
ประการรับสมัครพนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 2558 06 ก.พ. 58 (อ่าน 213 ครั้ง)
สอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้างเดียว ซอยวัฒน์แก้วหมู่ 6 17 ก.พ. 58 (อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านรินทร์ทอง ซ.2 ม.2 04 ก.พ. 58 (อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการทำบ่อหมักสิ่งปฎิกูล บริเวณหลังศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 28 ม.ค. 58 (อ่าน 22 ครั้ง)
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 10 คัน 13 ม.ค. 58 (อ่าน 36 ครั้ง)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนประสงค์ ม.12 ครั้งที่ 2 09 ม.ค. 58 (อ่าน 28 ครั้ง)
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 22 ธ.ค. 57 (อ่าน 42 ครั้ง)
สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล ซอยปั้นทอง 2 ตลอดสาย หมู่ที่ 2 17 ธ.ค. 57 (อ่าน 31 ครั้ง)
สอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าหมู่บ้านธารารินทร์ 08 ธ.ค. 57 (อ่าน 43 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีด ชุมชนพรร่มเย็นวิลล่า หมู่ที่ 6 10 ก.พ. 58 (อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมปรับปรุง วัดธรรมสุขใจ หมู่ที่ 12 20 ม.ค. 58 (อ่าน 18 ครั้ง)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการประมูล โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนน วัดธรรมสุขใจ หมู่ที่ 12 พร้อมกำหนดวันเวลา 09 ม.ค. 58 (อ่าน 25 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนและลานเอนกประสงค์ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วัดธรรมสุขใจ 16 ธ.ค. 57 (อ่าน 42 ครั้ง)
การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 02 ธ.ค. 57 (อ่าน 79 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ชุมชนเกษมทรัพย์ หมู่ที่ 6 22 ก.ย. 57 (อ่าน 84 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าแบบควบคุมที่ฐานและบนกระเช้า จำนวน 1 คัน 29 ส.ค. 57 (อ่าน 138 ครั้ง)
กำหนดวันเวลาสถานที่และเงื่อนไขการการประมูลพร้อมรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคารถกระเช 27 ส.ค. 57 (อ่าน 116 ครั้ง)
27 ก.พ. 2558
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 (เดือนมีนาคม - เมษายน 2558)
27 ก.พ. 2558
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
26 ก.พ. 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น
26 ก.พ. 2558
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
26 ก.พ. 2558
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
26 ก.พ. 2558
การรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
26 ก.พ. 2558
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ

ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางการจัดทำมาตรฐานฯ และกรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานฯ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา)
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4