โครงการฝึกอบรม อปพร. รุ่น 3 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย หมู่บ้านทรงพล และ การฝึกอบรมทำดอกไม้จันที่หมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่า ประ

สงกรานต์ปี 2557 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

กีฬาอนุบาลลำสามแก้วเกมส์ ปี 2557
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 27 ต.ค. 57 (อ่าน 51 ครั้ง)
รณรงค์การแจ้งย้ายที่อยู่ของประชากรในพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 21 ต.ค. 57 (อ่าน 30 ครั้ง)
ลอกท่อระบายน้ำในหมู่บ้านซื่อตรง 17 ต.ค. 57 (อ่าน 19 ครั้ง)
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2558 17 ต.ค. 57 (อ่าน 60 ครั้ง)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 16 ต.ค. 57 (อ่าน 26 ครั้ง)
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 16 ต.ค. 57 (อ่าน 17 ครั้ง)
รับสมัครสอบคัคเลือกพนังงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร 06 ต.ค. 57 (อ่าน 157 ครั้ง)
รายงานข่าวความคืบหน้าการแจกคูปองสนับสนุนเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี 06 ต.ค. 57 (อ่าน 161 ครั้ง)
สอบราคาจ้างเหมาทำหนังสือพิมพ์ลำสามแก้วนิวส์ 28 ต.ค. 57 (อ่าน 18 ครั้ง)
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมค่าธรรมเนียม ซอยเจริญสัตย์ หมู่ที่ 6 10 ก.ย. 57 (อ่าน 165 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ 03 ก.ย. 57 (อ่าน 57 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างทำบอร์ดติดประกาศ แบบ 2 หน้า พร้อมขาตั้งและโครงหลังคา จำนวน 10 ชุด 20 ส.ค. 57 (อ่าน 72 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างทำบอร์ดติดประกาศ แบบ 2 หน้าพร้อมขาตั้ง จำนวน 4 ชุด 20 ส.ค. 57 (อ่าน 82 ครั้ง)
ประกาศ สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คลส. ชั้นเดียวรูปตัวแอล หมู่ที่ 6 18 ส.ค. 57 (อ่าน 71 ครั้ง)
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คลส. ชั้นเดียวรูปตัวแอล หมู่ที่ 6 18 ส.ค. 57 (อ่าน 69 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสีย 18 ส.ค. 57 (อ่าน 80 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ชุมชนเกษมทรัพย์ หมู่ที่ 6 22 ก.ย. 57 (อ่าน 40 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าแบบควบคุมที่ฐานและบนกระเช้า จำนวน 1 คัน 29 ส.ค. 57 (อ่าน 69 ครั้ง)
กำหนดวันเวลาสถานที่และเงื่อนไขการการประมูลพร้อมรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคารถกระเช 27 ส.ค. 57 (อ่าน 74 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ชุมชนเกษมทรัพย์ 14 ส.ค. 57 (อ่าน 74 ครั้ง)
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพรชัย ม. 7 04 ส.ค. 57 (อ่าน 89 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพรชัย ม.7 04 ส.ค. 57 (อ่าน 82 ครั้ง)
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 04 ส.ค. 57 (อ่าน 97 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 04 ส.ค. 57 (อ่าน 79 ครั้ง)
30 ต.ค. 2557
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2556
29 ต.ค. 2557
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
28 ต.ค. 2557
การกรอกฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS)
28 ต.ค. 2557
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ
28 ต.ค. 2557
คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 ต.ค. 2557
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
27 ต.ค. 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2558
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ

ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางการจัดทำมาตรฐานฯ และกรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานฯ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา)
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4