เสริมลูกระนาดและซ่อมแซมถนน หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปารค์

ตรวจดูการติดตั้งที่จอดรถจักรยานยนต์ จักรยาน

ตรวจป้ายไตรวิชั่นเพื่อปรับภูมิทัศน์

น้ำปะปาไม่ไหลที่ ชุมชนบัณฑิตอินเตอร์ทาว์ ม.6

ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลภาคกลาง

ติดตั้งที่จอดรถแบบมีที่ล๊อครถจักรยานยนต์และจักรยาน
กำหนดประชุมสภาเทศบาล เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2557 21 เม.ย. 57 (อ่าน 24 ครั้ง)
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงาน 17 เม.ย. 57 (อ่าน 68 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 10 เม.ย. 57 (อ่าน 109 ครั้ง)
ประกาศ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 02 เม.ย. 57 (อ่าน 44 ครั้ง)
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 31 มี.ค. 57 (อ่าน 37 ครั้ง)
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 31 มี.ค. 57 (อ่าน 235 ครั้ง)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร 31 มี.ค. 57 (อ่าน 71 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง(ครู) 31 มี.ค. 57 (อ่าน 102 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาซื้อถังคอนเทนเนอร์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. จำนวน 7 ใบ 11 เม.ย. 57 (อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศราคาจ้างโรงการปรับปรุงท้อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก(ชุมชนพูนผลนิเวศน์) 10 เม.ย. 57 (อ่าน 27 ครั้ง)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และติดตั้งมอเตอร์ 08 เม.ย. 57 (อ่าน 34 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและติดตั้งมอเตอร์พร้อมท่อสูบน้ำสแตนเลสบริเวณซอยเจริญสุข 04 เม.ย. 57 (อ่าน 38 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและติดตั้งมอเตอร์พร้อมท่อสูบน้ำ 03 เม.ย. 57 (อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและติดตั้งมอเตอร์พร้อมท่อสูบน้ำสแตนเลสบริเวณซอยสามัคคีหมู่1 02 เม.ย. 57 (อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศสบอราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และรางวีซอยเปียร์นนท์ 4 หมู่ที่ 3 02 เม.ย. 57 (อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล1(ขจรเนติยุทธ) 27 มี.ค. 57 (อ่าน 51 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อน คลส. กันดิน บริเวณคลองซอยที่ 2 หมู่ที่7 23 เม.ย. 57 (อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบมีขอเกี่ยวชนิด 6 ล้อ 03 เม.ย. 57 (อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเสนอจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะฝอยพร้อมสถานที่ 21 มี.ค. 57 (อ่าน 39 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประมูลการก่อสร้างปรับตกแต่งภายใน 13 มี.ค. 57 (อ่าน 49 ครั้ง)
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่การประมูลโครงการก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายใน 11 มี.ค. 57 (อ่าน 48 ครั้ง)
ประกาศผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เขาเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายใน พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ 11 มี.ค. 57 (อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถตักหน้า-ขุดหลัง 03 มี.ค. 57 (อ่าน 65 ครั้ง)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมบ่อบำบัดน้ำเสียชุมชนวังทองริเวอร์ปาร์ค 28 ก.พ. 57 (อ่าน 55 ครั้ง)
23 เม.ย. 2557
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 10-12
23 เม.ย. 2557
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS
22 เม.ย. 2557
ซักซ้อมการติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
22 เม.ย. 2557
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2
22 เม.ย. 2557
สำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)
22 เม.ย. 2557
การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
21 เม.ย. 2557
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการและหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
คนพิการ

ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางการจัดทำมาตรฐานฯ และกรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานฯ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา)
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4