วันแม่แห่งชาติ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประจำปี 2558

โครงการโรงเรียนการออมเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

โครงการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2558

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประจำปี 2558

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558

โครงการตรวจคัดกรองโรคทางสายตาและแก้ไขปัญหาสายตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ข่าวประกาศจากทางปะปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต หยุดจ่ายน้ำ 21 ก.ย. 58 (อ่าน 21 ครั้ง)
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2558 16 ก.ย. 58 (อ่าน 27 ครั้ง)
การแก้ไขแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 16 ก.ย. 58 (อ่าน 15 ครั้ง)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 09 ก.ย. 58 (อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบ 07 ก.ย. 58 (อ่าน 108 ครั้ง)
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2558 03 ก.ย. 58 (อ่าน 42 ครั้ง)
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ประจำปี งบประมาณ2558 03 ก.ย. 58 (อ่าน 10 ครั้ง)
การแก้ไขแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 28 ส.ค. 58 (อ่าน 8 ครั้ง)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ สาย ปท 3005 (ถนนฟ้าคราม) 02 ต.ค. 58 (อ่าน 5 ครั้ง)
สอบราคาเครื่องออกกำลังกาย เพื่อติดตั้งในศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว จำนวน 10 เครื่อง 11 ก.ย. 58 (อ่าน 45 ครั้ง)
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียบราษฏร 09 ก.ย. 58 (อ่าน 26 ครั้ง)
สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด ชุดละ 6 รายการ 08 ก.ย. 58 (อ่าน 36 ครั้ง)
สอบราคา โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์หอกระจายข่าว จำนวน 4 จุด 08 ก.ย. 58 (อ่าน 19 ครั้ง)
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจงปั้น หมู่ที่ 3 01 ก.ย. 58 (อ่าน 26 ครั้ง)
สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและท่อดับเพลิงเหล็กเคลือบสังกะสี 25 ส.ค. 58 (อ่าน 41 ครั้ง)
สอบราคาโครงการขยายระบบไฟฟ้า 3 โครงการ 21 ส.ค. 58 (อ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยมและท่อกลมยาวซอยสามัคคี 3 หมู่12 28 ก.ย. 58 (อ่าน 9 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถมดินพื้นที่ หมู่ที่ 1 31 ส.ค. 58 (อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างทำโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยมและท่อกลมยาว 28 ส.ค. 58 (อ่าน 33 ครั้ง)
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล แท็งน้ำเหล็กบาดาล 06 ส.ค. 58 (อ่าน 39 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยมและท่อกลมยาวซอยสามัคคี3 หมู่12 06 ส.ค. 58 (อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล(ครั้งที่2) 02 ก.ค. 58 (อ่าน 112 ครั้ง)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างจำนวน 56ต้น หมู่ที่ 2,3,6,7,12 10 เม.ย. 58 (อ่าน 108 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนน ชุมชนพรร่มเย็นวิลล่า หมู่ที่6 16 มี.ค. 58 (อ่าน 119 ครั้ง)
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คู่มือบริการสำหรับประชาชน

ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางการจัดทำมาตรฐานฯ และกรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานฯ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4