การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 29 เม.ย. 59 (อ่าน 11 ครั้ง)
การชี้แจงรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 29 เม.ย. 59 (อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 22 เม.ย. 59 (อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศเรื่องแผนอัตรากำลัง ๓ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๕๙ 22 เม.ย. 59 (อ่าน 26 ครั้ง)
เรื่องเทศบาลเมืองลำสามแก้วจัดทำโครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 21 เม.ย. 59 (อ่าน 62 ครั้ง)
เทศบาลจะเปิดอบรมวิชาชีพ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประจำปีงบประมาณ 2559 21 เม.ย. 59 (อ่าน 73 ครั้ง)
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ พ.ศ. 2559 11 เม.ย. 59 (อ่าน 19 ครั้ง)
เปิดรับสมัรผู้สูงอายุที่สนใจอบรมหลักสูตรการทำยาดมเปลือกส้มโอ ลูกประคบ 07 เม.ย. 59 (อ่าน 22 ครั้ง)
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 26 เม.ย. 59 (อ่าน 10 ครั้ง)
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสูบน้ำ พร้อมบ่อพัก ชุมชนริเวอร์ปาร์ค หมู่ที่ 12 12 เม.ย. 59 (อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคสล.ข้างรั้วชุมชนธารารินทร์ 10 มี.ค. 59 (อ่าน 54 ครั้ง)
สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน 18 ก.พ. 59 (อ่าน 73 ครั้ง)
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า ซอยทหารบก 3 หมู่ที่ 3 10 ก.พ. 59 (อ่าน 83 ครั้ง)
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน 10 ก.พ. 59 (อ่าน 63 ครั้ง)
สอบราคาจ้างเหมาทำหนังสือพิมพ์ลำสามแก้วนิวส์ 09 ก.พ. 59 (อ่าน 73 ครั้ง)
สอบราคาซื้อรถโดยสาร(รถตู้)ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 03 ก.พ. 59 (อ่าน 88 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถมดินลานเอนกประสงค์หน้าศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 22 เม.ย. 59 (อ่าน 13 ครั้ง)
ประรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 06 ม.ค. 59 (อ่าน 117 ครั้ง)
ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก รางวี ถนนขจรเนติยุทธ หมู่ 1 04 ม.ค. 59 (อ่าน 79 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนขจรเนติยุทธ 02 ธ.ค. 58 (อ่าน 120 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยมและท่อกลมยาวซอยสามัคคี 3 หมู่12 28 ก.ย. 58 (อ่าน 131 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถมดินพื้นที่ หมู่ที่ 1 31 ส.ค. 58 (อ่าน 135 ครั้ง)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างทำโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยมและท่อกลมยาว 28 ส.ค. 58 (อ่าน 242 ครั้ง)
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล แท็งน้ำเหล็กบาดาล 06 ส.ค. 58 (อ่าน 151 ครั้ง)
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)

ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางการจัดทำมาตรฐานฯ และกรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานฯ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4