แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ

โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน ประจำปี 2559

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประจำปี 2559

โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2559 13 ก.ค. 59 (อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 12 ก.ค. 59 (อ่าน 302 ครั้ง)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) 08 ก.ค. 59 (อ่าน 6 ครั้ง)
รับสมัครสอบคัดคเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา 01 ก.ค. 59 (อ่าน 105 ครั้ง)
รับสมัครสอบคัคเลือกพนังงานเทศบาลต่างสายงานเป็นสายงานประเภทบริหารท้องถิ่น 01 ก.ค. 59 (อ่าน 125 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2559 30 มิ.ย. 59 (อ่าน 111 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัคเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 27 มิ.ย. 59 (อ่าน 78 ครั้ง)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 17 มิ.ย. 59 (อ่าน 98 ครั้ง)
กำหนดวันเวลาสถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมทาสี โรงเรียน ขจรเนติยุทธ 30 มิ.ย. 59 (อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศแจ้งกำหนด วันเวลา การตรวจรับโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนเลียบคลองหลังหมู่บ้านพฤกษา20 19 พ.ค. 59 (อ่าน 52 ครั้ง)
ประกาศแจ้งกำหนด วันเวลา การตรวจรับโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 18 พ.ค. 59 (อ่าน 40 ครั้ง)
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 26 เม.ย. 59 (อ่าน 58 ครั้ง)
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสูบน้ำ พร้อมบ่อพัก ชุมชนริเวอร์ปาร์ค หมู่ที่ 12 12 เม.ย. 59 (อ่าน 79 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคสล.ข้างรั้วชุมชนธารารินทร์ 10 มี.ค. 59 (อ่าน 102 ครั้ง)
สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน 18 ก.พ. 59 (อ่าน 121 ครั้ง)
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า ซอยทหารบก 3 หมู่ที่ 3 10 ก.พ. 59 (อ่าน 139 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมพร้อมทาสีอาคาร 3,4 โรงเรียนขจรเนติยุทธ 11 ก.ค. 59 (อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศประมูลจ้างโครงการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi - City) 07 ก.ค. 59 (อ่าน 41 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าและวัน เวลา สถานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 29 มิ.ย. 59 (อ่าน 23 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมพร้อมทาสีอาคาร 3,4 โรงเรียนเทศบาล1(ขจรเนติยุทธ) 03 มิ.ย. 59 (อ่าน 54 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถมดินลานเอนกประสงค์หน้าศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 31 พ.ค. 59 (อ่าน 47 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่าน/ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการถมดินหน้าศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองลำสา 16 พ.ค. 59 (อ่าน 56 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถมดินลานเอนกประสงค์หน้าศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 22 เม.ย. 59 (อ่าน 74 ครั้ง)
ประรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 06 ม.ค. 59 (อ่าน 162 ครั้ง)
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4