โครงการโรงเรียนการออมเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

โครงการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2558

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประจำปี 2558

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558

โครงการตรวจคัดกรองโรคทางสายตาและแก้ไขปัญหาสายตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

โครงการมอบวุฒิบัตรและวันดอกไม้บาน เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 07 ก.ค. 58 (อ่าน 12 ครั้ง)
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง 03 ก.ค. 58 (อ่าน 19 ครั้ง)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำนเงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 22 มิ.ย. 58 (อ่าน 73 ครั้ง)
รับสมัครเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 18 มิ.ย. 58 (อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล 31 พ.ค. 58 (อ่าน 93 ครั้ง)
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2558 14 พ.ค. 58 (อ่าน 50 ครั้ง)
ประชุมจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558 06 พ.ค. 58 (อ่าน 140 ครั้ง)
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง พ.ศ.2558 29 เม.ย. 58 (อ่าน 46 ครั้ง)
สอบราคาจ้างเหมาทำรายงานกิจการเทศาบลเมืองลำสามแก้ว 26 มิ.ย. 58 (อ่าน 13 ครั้ง)
สอบราคาซื้อชุดดับเพลิงผ้า (ชุดผจญเพลิง) จำนวน 5 ชุด 18 มิ.ย. 58 (อ่าน 40 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างเสริม ถนน คสล. ซอยเกิดแก่น หมู่ที่3 10 มิ.ย. 58 (อ่าน 21 ครั้ง)
สอบราคาซื้อเครื่องแบบนักเรียนและเครื่องนุ่งห่ม 31 พ.ค. 58 (อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาห้องสมุดประชาชน หมู่บ้านรินทร์ทอง ม.2 27 พ.ค. 58 (อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 25 พ.ค. 58 (อ่าน 58 ครั้ง)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ หมู่บ้านแก้วขวัญ หมู่ที่6 20 พ.ค. 58 (อ่าน 43 ครั้ง)
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 30 เม.ย. 58 (อ่าน 54 ครั้ง)
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล(ครั้งที่2) 02 ก.ค. 58 (อ่าน 20 ครั้ง)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างจำนวน 56ต้น หมู่ที่ 2,3,6,7,12 10 เม.ย. 58 (อ่าน 58 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนน ชุมชนพรร่มเย็นวิลล่า หมู่ที่6 16 มี.ค. 58 (อ่าน 76 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีด ชุมชนพรร่มเย็นวิลล่า หมู่ที่ 6 10 ก.พ. 58 (อ่าน 87 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมปรับปรุง วัดธรรมสุขใจ หมู่ที่ 12 20 ม.ค. 58 (อ่าน 90 ครั้ง)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการประมูล โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนน วัดธรรมสุขใจ หมู่ที่ 12 พร้อมกำหนดวันเวลา 09 ม.ค. 58 (อ่าน 93 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนและลานเอนกประสงค์ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วัดธรรมสุขใจ 16 ธ.ค. 57 (อ่าน 106 ครั้ง)
การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 02 ธ.ค. 57 (อ่าน 155 ครั้ง)
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางการจัดทำมาตรฐานฯ และกรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานฯ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา)
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4