โครงการฝึกอบรม อปพร. รุ่น 3 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย หมู่บ้านทรงพล และ การฝึกอบรมทำดอกไม้จันที่หมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่า ประ

สงกรานต์ปี 2557 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

กีฬาอนุบาลลำสามแก้วเกมส์ ปี 2557
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 15 ก.ย. 57 (อ่าน 8 ครั้ง)
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 21 11 ก.ย. 57 (อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูง 09 ก.ย. 57 (อ่าน 56 ครั้ง)
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 08 ก.ย. 57 (อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 08 ก.ย. 57 (อ่าน 62 ครั้ง)
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 03 ก.ย. 57 (อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 03 ก.ย. 57 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศกำหนดวันการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 03 ก.ย. 57 (อ่าน 55 ครั้ง)
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมค่าธรรมเนียม ซอยเจริญสัตย์ หมู่ที่ 6 10 ก.ย. 57 (อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ 03 ก.ย. 57 (อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างทำบอร์ดติดประกาศ แบบ 2 หน้า พร้อมขาตั้งและโครงหลังคา จำนวน 10 ชุด 20 ส.ค. 57 (อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างทำบอร์ดติดประกาศ แบบ 2 หน้าพร้อมขาตั้ง จำนวน 4 ชุด 20 ส.ค. 57 (อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศ สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คลส. ชั้นเดียวรูปตัวแอล หมู่ที่ 6 18 ส.ค. 57 (อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คลส. ชั้นเดียวรูปตัวแอล หมู่ที่ 6 18 ส.ค. 57 (อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสีย 18 ส.ค. 57 (อ่าน 43 ครั้ง)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมบ่อพักและติดตั้งมอเตอร์พร้อมท่อสูบน้ำหมู่บ้านเกษมทรัพย์ 14 ส.ค. 57 (อ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าแบบควบคุมที่ฐานและบนกระเช้า จำนวน 1 คัน 29 ส.ค. 57 (อ่าน 29 ครั้ง)
กำหนดวันเวลาสถานที่และเงื่อนไขการการประมูลพร้อมรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคารถกระเช 27 ส.ค. 57 (อ่าน 26 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ชุมชนเกษมทรัพย์ 14 ส.ค. 57 (อ่าน 39 ครั้ง)
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพรชัย ม. 7 04 ส.ค. 57 (อ่าน 53 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพรชัย ม.7 04 ส.ค. 57 (อ่าน 51 ครั้ง)
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 04 ส.ค. 57 (อ่าน 54 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 04 ส.ค. 57 (อ่าน 46 ครั้ง)
ปรกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน และกำหนดวันประมูล 04 ส.ค. 57 (อ่าน 50 ครั้ง)
18 ก.ย. 2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 43
18 ก.ย. 2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 44
18 ก.ย. 2557
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ
17 ก.ย. 2557
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
17 ก.ย. 2557
การสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน(ภาพรวมจังหวัด)
16 ก.ย. 2557
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
16 ก.ย. 2557
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
คนพิการ

ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางการจัดทำมาตรฐานฯ และกรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานฯ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา)
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4