ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย หมู่บ้านทรงพล และ การฝึกอบรมทำดอกไม้จันที่หมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่า ประ

สงกรานต์ปี 2557 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

กีฬาอนุบาลลำสามแก้วเกมส์ ปี 2557

โครงการจัดทำแผนชุมชนเขต 3 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

ประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์เมืองลำสามแก้ว
ประกาศประชุมสภา เรื่องเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2557 31 ก.ค. 57 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18 ก.ค. 57 (อ่าน 145 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู็มีสิทธฺเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างและวัน เวลา สถานที่สอบ 09 ก.ค. 57 (อ่าน 154 ครั้ง)
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 07 ก.ค. 57 (อ่าน 32 ครั้ง)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 07 ก.ค. 57 (อ่าน 31 ครั้ง)
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 07 ก.ค. 57 (อ่าน 29 ครั้ง)
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 04 ก.ค. 57 (อ่าน 110 ครั้ง)
ขอเชิญชวนร่วมโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557 04 ก.ค. 57 (อ่าน 46 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองหกวาสายล่างหลังวัดสายไหม ม.6 31 ก.ค. 57 (อ่าน 4 ครั้ง)
สอบราคาจ้าง โครงสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียวรูปตัวแอส หมู่ที่ 6 28 ก.ค. 57 (อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศสอบราคา ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมบ่อพักและติดตั้งมอเตอร์พร้อมท่อบริเวณท้ายซอยทรงพล 3 คลองซอยที่สา 22 ก.ค. 57 (อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศสอบราคา ก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมบ่อพักและติดตั้งมอเตอร์พร้อมท่อบริเวณโรงเรียนเตรียมบัณฑิต ม.2 22 ก.ค. 57 (อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องพักพนักงานรักษาความสะอาด 22 ก.ค. 57 (อ่าน 14 ครั้ง)
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 17 ก.ค. 57 (อ่าน 26 ครั้ง)
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 09 ก.ค. 57 (อ่าน 41 ครั้ง)
สอบราคาจ้างเหมาทำรายงานกิจการเทศบาลเมืองลำสามแก้ว จำนวน 1000 เล่น 08 ก.ค. 57 (อ่าน 27 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าแบบควบคุมที่ฐานและบนกระเช้า 01 ส.ค. 57 (อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสีย ชุมชนวังทองริเวอร์ปาร์ค ม.12 23 ก.ค. 57 (อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศแก้ไขประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบมีขอเกี่ยว ชนิด 12 ล้อ 23 ก.ค. 57 (อ่าน 11 ครั้ง)
ประมูลโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสีย ชุมชนวังทองริเวอร์ปาร์ค 18 ก.ค. 57 (อ่าน 17 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบมีขอเกี่ยว ชนิด 12 ล้อ 17 ก.ค. 57 (อ่าน 21 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยพรชัย หมู่ที่ 7 09 ก.ค. 57 (อ่าน 25 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อรถกวาดและดูดฝุ่น เพื่อทำความสะอาดถนน ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 07 ก.ค. 57 (อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศเรื่องประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสีย ชุมชนวังทองริเวอร์ปาร์ด หมู่ที่ 12 25 มิ.ย. 57 (อ่าน 35 ครั้ง)
31 ก.ค. 2557
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557
30 ก.ค. 2557
แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 3
30 ก.ค. 2557
แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 ก.ค. 2557
การขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมประกวด (โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2557)
30 ก.ค. 2557
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมภายในมีคำตอบ
30 ก.ค. 2557
โครงการประชุมชี้แจงมาตรฐาน คู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557
29 ก.ค. 2557
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
คนพิการ

ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางการจัดทำมาตรฐานฯ และกรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานฯ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา)
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4