โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย หมู่บ้านทรงพล และ การฝึกอบรมทำดอกไม้จันที่หมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่า ประ

สงกรานต์ปี 2557 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

กีฬาอนุบาลลำสามแก้วเกมส์ ปี 2557

โครงการจัดทำแผนชุมชนเขต 3 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 14 ส.ค. 57 (อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อและวันเวลาสถานที่สำหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 14 ส.ค. 57 (อ่าน 41 ครั้ง)
กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2557 07 ส.ค. 57 (อ่าน 30 ครั้ง)
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 งบประมาณพ.ศ.2557 ครั้งที่ 15 และ 16 06 ส.ค. 57 (อ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศประชุมสภา เรื่องเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2557 31 ก.ค. 57 (อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18 ก.ค. 57 (อ่าน 188 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู็มีสิทธฺเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างและวัน เวลา สถานที่สอบ 09 ก.ค. 57 (อ่าน 183 ครั้ง)
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 07 ก.ค. 57 (อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างทำบอร์ดติดประกาศ แบบ 2 หน้า พร้อมขาตั้งและโครงหลังคา จำนวน 10 ชุด 20 ส.ค. 57 (อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างทำบอร์ดติดประกาศ แบบ 2 หน้าพร้อมขาตั้ง จำนวน 4 ชุด 20 ส.ค. 57 (อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศ สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คลส. ชั้นเดียวรูปตัวแอล หมู่ที่ 6 18 ส.ค. 57 (อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คลส. ชั้นเดียวรูปตัวแอล หมู่ที่ 6 18 ส.ค. 57 (อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสีย 18 ส.ค. 57 (อ่าน 13 ครั้ง)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมบ่อพักและติดตั้งมอเตอร์พร้อมท่อสูบน้ำหมู่บ้านเกษมทรัพย์ 14 ส.ค. 57 (อ่าน 11 ครั้ง)
สอบราคาจ้างเหมาตัดชุด อปพร ประจำปี 2557 14 ส.ค. 57 (อ่าน 13 ครั้ง)
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 7 คัน 05 ส.ค. 57 (อ่าน 33 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ชุมชนเกษมทรัพย์ 14 ส.ค. 57 (อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพรชัย ม. 7 04 ส.ค. 57 (อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพรชัย ม.7 04 ส.ค. 57 (อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 04 ส.ค. 57 (อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 04 ส.ค. 57 (อ่าน 17 ครั้ง)
ปรกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน และกำหนดวันประมูล 04 ส.ค. 57 (อ่าน 20 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าแบบควบคุมที่ฐานและบนกระเช้า 01 ส.ค. 57 (อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสีย ชุมชนวังทองริเวอร์ปาร์ค ม.12 23 ก.ค. 57 (อ่าน 30 ครั้ง)
20 ส.ค. 2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 27
20 ส.ค. 2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 28
20 ส.ค. 2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 29
20 ส.ค. 2557
บัญชีรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD)
20 ส.ค. 2557
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศีกษาท้องถิ่น (School Information Sustem : SIS)
20 ส.ค. 2557
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
19 ส.ค. 2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
คนพิการ

ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางการจัดทำมาตรฐานฯ และกรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานฯ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา)
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4