โครงการวันพ่อแห่งชาติ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประจำปี 2557

โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข Big cleaning Day

โครงการฝึกอบรม อปพร. รุ่น 3 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย หมู่บ้านทรงพล และ การฝึกอบรมทำดอกไม้จันที่หมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่า ประ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 04 ธ.ค. 57 (อ่าน 16 ครั้ง)
เรื่อง การยื่นแบบแสงดรายการภาษีตามเวลาที่กำหนด 04 ธ.ค. 57 (อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 04 ธ.ค. 57 (อ่าน 22 ครั้ง)
การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 02 ธ.ค. 57 (อ่าน 18 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องงานกีฬาเชื่อความสัมพันธ์สามัคคีสันนิบาตเทศบาลภาคกลางกลุ่มภาคกลาง 2557 27 พ.ย. 57 (อ่าน 39 ครั้ง)
เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 19 พ.ย. 57 (อ่าน 37 ครั้ง)
การแก้ไขแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๑๔๖๐) เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 19 พ.ย. 57 (อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือก 19 พ.ย. 57 (อ่าน 67 ครั้ง)
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 22 ธ.ค. 57 (อ่าน 2 ครั้ง)
สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล ซอยปั้นทอง 2 ตลอดสาย หมู่ที่ 2 17 ธ.ค. 57 (อ่าน 9 ครั้ง)
สอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าหมู่บ้านธารารินทร์ 08 ธ.ค. 57 (อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่12 28 พ.ย. 57 (อ่าน 21 ครั้ง)
สอบราคาจ้าง โครงการสร้างปรับเสริมระดับถนน คสล.หน้าวัดธรรมสุขใจ หมู่ที่ 12 26 พ.ย. 57 (อ่าน 31 ครั้ง)
สอบโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 19 พ.ย. 57 (อ่าน 36 ครั้ง)
สอบราคาจ้างเหมาทำหนังสือพิมพ์ลำสามแก้วนิวส์ 28 ต.ค. 57 (อ่าน 50 ครั้ง)
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมค่าธรรมเนียม ซอยเจริญสัตย์ หมู่ที่ 6 10 ก.ย. 57 (อ่าน 213 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนและลานเอนกประสงค์ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วัดธรรมสุขใจ 16 ธ.ค. 57 (อ่าน 8 ครั้ง)
การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 02 ธ.ค. 57 (อ่าน 48 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ชุมชนเกษมทรัพย์ หมู่ที่ 6 22 ก.ย. 57 (อ่าน 59 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าแบบควบคุมที่ฐานและบนกระเช้า จำนวน 1 คัน 29 ส.ค. 57 (อ่าน 101 ครั้ง)
กำหนดวันเวลาสถานที่และเงื่อนไขการการประมูลพร้อมรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคารถกระเช 27 ส.ค. 57 (อ่าน 99 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ชุมชนเกษมทรัพย์ 14 ส.ค. 57 (อ่าน 102 ครั้ง)
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพรชัย ม. 7 04 ส.ค. 57 (อ่าน 110 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพรชัย ม.7 04 ส.ค. 57 (อ่าน 103 ครั้ง)
19 ธ.ค. 2557
ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 ธ.ค. 2557
ขยายระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditaiton : EHA) รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4
19 ธ.ค. 2557
รายงานการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ
19 ธ.ค. 2557
แจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
18 ธ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล
18 ธ.ค. 2557
สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2558 ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
18 ธ.ค. 2557
หารืออำนาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด (คณะอนุ ก.จังหวัดถ่ายโอนครู)
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ

ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางการจัดทำมาตรฐานฯ และกรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานฯ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา)
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4