โครงการวันพ่อแห่งชาติ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประจำปี 2557

โครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข Big cleaning Day

โครงการฝึกอบรม อปพร. รุ่น 3 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย หมู่บ้านทรงพล และ การฝึกอบรมทำดอกไม้จันที่หมู่บ้านสัมพันธ์วิลล่า ประ
รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปี 2557 22 ม.ค. 58 (อ่าน 11 ครั้ง)
แจ้งน้ำประปาไม่ไหลหรือไหลช้า 08 ม.ค. 58 (อ่าน 25 ครั้ง)
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 07 ม.ค. 58 (อ่าน 50 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 04 ธ.ค. 57 (อ่าน 50 ครั้ง)
เรื่อง การยื่นแบบแสงดรายการภาษีตามเวลาที่กำหนด 04 ธ.ค. 57 (อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 04 ธ.ค. 57 (อ่าน 39 ครั้ง)
การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 02 ธ.ค. 57 (อ่าน 30 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องงานกีฬาเชื่อความสัมพันธ์สามัคคีสันนิบาตเทศบาลภาคกลางกลุ่มภาคกลาง 2557 27 พ.ย. 57 (อ่าน 56 ครั้ง)
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 10 คัน 13 ม.ค. 58 (อ่าน 23 ครั้ง)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนประสงค์ ม.12 ครั้งที่ 2 09 ม.ค. 58 (อ่าน 15 ครั้ง)
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 22 ธ.ค. 57 (อ่าน 32 ครั้ง)
สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล ซอยปั้นทอง 2 ตลอดสาย หมู่ที่ 2 17 ธ.ค. 57 (อ่าน 21 ครั้ง)
สอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าหมู่บ้านธารารินทร์ 08 ธ.ค. 57 (อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่12 28 พ.ย. 57 (อ่าน 29 ครั้ง)
สอบราคาจ้าง โครงการสร้างปรับเสริมระดับถนน คสล.หน้าวัดธรรมสุขใจ หมู่ที่ 12 26 พ.ย. 57 (อ่าน 42 ครั้ง)
สอบโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 19 พ.ย. 57 (อ่าน 45 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมปรับปรุง วัดธรรมสุขใจ หมู่ที่ 12 20 ม.ค. 58 (อ่าน 8 ครั้ง)
รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการประมูล โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนน วัดธรรมสุขใจ หมู่ที่ 12 พร้อมกำหนดวันเวลา 09 ม.ค. 58 (อ่าน 17 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนและลานเอนกประสงค์ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วัดธรรมสุขใจ 16 ธ.ค. 57 (อ่าน 29 ครั้ง)
การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองลำสามแก้ว 02 ธ.ค. 57 (อ่าน 68 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ชุมชนเกษมทรัพย์ หมู่ที่ 6 22 ก.ย. 57 (อ่าน 75 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าแบบควบคุมที่ฐานและบนกระเช้า จำนวน 1 คัน 29 ส.ค. 57 (อ่าน 115 ครั้ง)
กำหนดวันเวลาสถานที่และเงื่อนไขการการประมูลพร้อมรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคารถกระเช 27 ส.ค. 57 (อ่าน 104 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ชุมชนเกษมทรัพย์ 14 ส.ค. 57 (อ่าน 122 ครั้ง)
23 ม.ค. 2558
การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58
23 ม.ค. 2558
การอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58
23 ม.ค. 2558
หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
22 ม.ค. 2558
มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
22 ม.ค. 2558
ขอเชิญประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1/2558
22 ม.ค. 2558
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558
22 ม.ค. 2558
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 4/1 - 8/1
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ

ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางการจัดทำมาตรฐานฯ และกรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานฯ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา)
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4