โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558

วันแม่แห่งชาติ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประจำปี 2558

โครงการโรงเรียนการออมเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

โครงการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2558

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำสามแก้ว ประจำปี 2558

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่๑ 04 ก.พ. 59 (อ่าน 9 ครั้ง)
เชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก 2559 02 ก.พ. 59 (อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 29 ม.ค. 59 (อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 15 ม.ค. 59 (อ่าน 86 ครั้ง)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 13 ม.ค. 59 (อ่าน 47 ครั้ง)
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานปี 2559 04 ม.ค. 59 (อ่าน 49 ครั้ง)
ประกาศผู้ที่ผ่านการเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 30 ธ.ค. 58 (อ่าน 99 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 29 ธ.ค. 58 (อ่าน 63 ครั้ง)
สอบราคาซื้อรถโดยสาร(รถตู้)ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 03 ก.พ. 59 (อ่าน 9 ครั้ง)
สอบราคาซื้อรถยนต์ 1 คัน 28 ม.ค. 59 (อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาสอบจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล 20 ม.ค. 59 (อ่าน 12 ครั้ง)
สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบปิคอัพยกเท 2 ระดับ 28 ธ.ค. 58 (อ่าน 44 ครั้ง)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ พร้อมบ่อพัก ชุมชนแอร์วิลล่า หมู่ที่ 2 25 ธ.ค. 58 (อ่าน 48 ครั้ง)
สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน 22 ธ.ค. 58 (อ่าน 54 ครั้ง)
สอบราคาซื้อรถยรต์บรรทุก ดีเซล 4 ประตู 1 คัน 22 ธ.ค. 58 (อ่าน 54 ครั้ง)
สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 1 คัน 04 ธ.ค. 58 (อ่าน 167 ครั้ง)
ประรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 06 ม.ค. 59 (อ่าน 57 ครั้ง)
ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก รางวี ถนนขจรเนติยุทธ หมู่ 1 04 ม.ค. 59 (อ่าน 31 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนขจรเนติยุทธ 02 ธ.ค. 58 (อ่าน 77 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยมและท่อกลมยาวซอยสามัคคี 3 หมู่12 28 ก.ย. 58 (อ่าน 94 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถมดินพื้นที่ หมู่ที่ 1 31 ส.ค. 58 (อ่าน 99 ครั้ง)
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างทำโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยมและท่อกลมยาว 28 ส.ค. 58 (อ่าน 210 ครั้ง)
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล แท็งน้ำเหล็กบาดาล 06 ส.ค. 58 (อ่าน 106 ครั้ง)
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบสี่เหลี่ยมและท่อกลมยาวซอยสามัคคี3 หมู่12 06 ส.ค. 58 (อ่าน 117 ครั้ง)
การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ
งานทะเบียนราษฎร์
ภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
ลงทะเบียนคนพิการ
การขออนุญาตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คู่มือบริการสำหรับประชาชน
ผู้บริโภคที่ร้องเรียนบริษัทลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)

ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางการจัดทำมาตรฐานฯ และกรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานฯ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง
คำสั่งกองทุน
ระเบียบกองทุน
แบบฟอร์มเอกสารกองทุน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 (ฉบับปรับปรุง)
ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนอนุบาล1 หมู่ 3
โรงเรียนอนุบาล2 หมู่ 2
โรงเรียนอนุบาล3 หมู่ 7
โรงเรียนเทศบาล 1(ขจรเนติยุทธ)
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนผ่องสุวรรณ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วัดสายไหม
วัดซอยสามัคคี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
dusitcenter
สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เว็บท่าสำหรับคนพิการ
7 Greens ททท.
เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บเพจการรับแจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ กระทรวงกลาโหม
สำนักงาน ป.ป.ช.
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
e - Learning สำนักงาน ป.ป.ช.
กองทุนบำเหน็จบำนญข้าราชการ
WeLoveKing
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ชมรมพัฒนาชุมชน
เว็บไซต์แนะนำความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย
กรมทรัพยากรธรณี
สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
GC 1111
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว
199 หมู่ที่ 6 ถนนลำลูกกา – ธัญบุรี ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9876001-4